Facebook Pixel
Facebook
Pinterest

Telefon: 06-70-458-3183,  e-mail: webaruhaz@anix.hu

Üdvözöljük a divatos modern design bútorok lelőhelyén!

 

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási / Felmondási tájékoztató

 

Elállási / Felmondási jog

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet értelmében Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi e-mail címre: webaruhaz@anix.hu

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát is.

 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás / felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvétes fizetés esetén Önnek kötelessége az Önnek járó pénz visszautalásához bankszámlaszámot megadni. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt sérülésmentesen visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a következő címre: ANIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9700 Szombathely, Semmelweis u. 28. Fszt. 11.Telefon: +36-94/460-049 Mobil: +36-70/458-3183 E-mail: webaruhaz@anix.hu. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólagakkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet 29. § (1) i. pontja értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát “lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta”. Kérjük, amennyiben elállási jogával élni kíván, ezen rendelkezést vegye figyelembe!

 

 

 

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3

ANIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

9700 Szombathely, Semmelweis u. 28. Fszt. 11

Telefon: +36-94/460-049

Mobil: +36-70/458-3183

E-mail: webaruhaz@anix.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

…………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:

………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:

………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kelt: ………………………………………………………………………………………………………………..

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

5 A megfelelő jelölendő

Google+